Υπόγραψε το ψήφισμά μας

Έχουμε κάθε δικαίωμα να συναποφασίζουμε για το μέλλον της χώρας μας. Υποστήριξέ μας για να κάνουμε την φωνή μας να ακουστεί, υπογράφοντας το ψήφισμα εδώ.

Posted